برد کنترل بالابر تا ۸ طبقه

ساخت برد کنترل بالابر ۸ طبقه توسط فرمان الکتریک  از تازه ترین محصولات این شرکت میباشد.

این برد را میتوان به آسانی در تابلوهای کنترل انواع بالابرهای کششی و هیدرولیک بکار برد.

 

 

بروشور برد بالابر ۸ طبقه (برای مشاهده تصویر بزرگتر کلیک کنید)

 

 

خصوصیات کلی برد ۱۰۸ AZ

۱- تا به یک درخواست،جواب کامل ندهد،تکمه جدید قبول نمی کند.

۲- بعد از هر STOP ، چند ثانیه صبر می کند و بعد تکمه جدید می گیرد.

 ۳- ۲ ورودی دارد برای سنسورهای شناسائی پائین(LSD) و سنسور شناسائی بالا (LSU ) در پائین ترین طبقه وصل و در سایر طبقات قطع می باشد.

    LSU در بالاترین طبقه وصل و در سایر طبقات قطع می باشد.

   نصب سوئیچ LSD اجباری ولی نصب سوئیچ LSU اختیاریست.

۴- در موقع روشن کردن سیستم، ابتدا عمل شناسائی موقعیت مکانی انجام می شود:

   اگر LSD قطع باشد، به سمت پائین حرکت می کند تا جائیکه LSD وصل شود، بعد با دیدن LEVEL می ایستد و نمراتور طبقه ۱ را نشان می دهد.

   اگر LSD وصل باشد، به سمت بالا حرکت می کند تا جائیکه LSD قطع شود، بعد با دیدن LEVEL می ایستد و نمراتور طبقه ۲ را نشان می دهد.

  اگر در حرکت اتوماتیک به سمت بالا،LEVEL را ببیند ولی قطع شدن LSD را نبیند،متوقف می شود و  خطای NO.3 چشمک می زند.

  وصل بودن همزمان سوئیچهای LSD و LSU هرگز اتفاق نمی افتد و اگر اتفاق بیافتد به معنی خرابی یکی از این دو سوئیچ بوده، باید بالابر متوقف شود و NO.4 ERROR رابصورت

چشمک زن نشان بدهد.

  در حالت حرکت دستی بالابر به سمت پائین، هرگاه به سوئیچ LSD برسد،از آن حد پائین تر نمی رود، می ایستد   و  NO.0 ERROR را بصورت چشمک زن نشان می دهد. و برعکس در

حرکت به سمت بالا،هرگاه به سوئیچ LSU برسد،از آن حد بالاتر نمی رود.

۵- یک ورودی دارد برای تست سلامتی کنتاکتورها که در زمان توقف باید این ورودی، HIGH باشد و اگر نباشد   NO.1 ERROR را بصورت چشمک زن نشان می دهد.

 ۶- یک ورودی دارد برای تشخیص عملکرد اتوماتیک یا دستی که در حالت اتوماتیک این ورودی HIGH است و حرکت  مستلزم صدور درخواست توسط پوش باتنهاست.

در حالت دستی که این ورودی LOW می باشد، حرکت به سمت پائین با نگاه داشتن پوش باتن طبقه ۱ و حرکت به سمت بالا با نگاه داشتن پوش باتن طبقه ۲ انجام می شود.

۷- ۷ پایه خروجی وجود دارد برای فعال کردن یک SEGMENT SEVEN یک رقمی.

 ۸-  خروجی برای جهت نما ندارد و برای نشان دادن جهت باید از کنتاکت کنتاکتورها استفاده شود.

  ۹- یک فاصله زمانی وجود دارد بین قطع و وصل کنتاکتورهای جهت و کنتاکتور مشترک. بطوریکه همیشه در شروع حرکت،ابتدا کنتاکتورهای جهت ، وصل می شوند،بعدکنتاکتور

مشترک و در موقع ایست،اول کنتاکتور  مشترک قطع می شود و بعد کنتاکتورهای جهت.

 ۱۰- یک ورودی دارد برای تست اتصال مدار ایمنی.بطوریکه اگر مدار ایمنی قطع شود  NO.2 ERROR را بصورت چشمک زن نشان می دهد و فرامین حرکتی را قطع می کند.

      اگر اتصال مجدداً برقرار شود، ارور را بر می دارد ولی حرکت مجدد،مستلزم درخواست حرکت توسط پوش باتنهاست.حرکت در هر دو جهت ممکن است.

 ۱۱- بصورت پیش فرض، عملکرد برد برای پاسخگوئی به ۴ طبقه می باشد بطوریکه ترمینال ـJ3، ورودی پوش باتنها و ترمینال J7 ترمینال خروجیست برای خودنگهدار پوش باتنها.اگر

هر کدام از ورودیهای J3 فعال شوند،خروجی نظیر آن در J7 فعال میشود(LOW) می شود

      برد توانائی پاسخگوئی به بیش از ۴ طبقه و تا ۸ طبقه را هم دارد.لیکن برای پاسخگوئی به بیش از ۴ طبقه،امکان خود نگهداری برای پوش باتنها با اضافه کردن برد کمکی امکانپذیر خواهد بود .

 ۱۲-  یک ورودی دارد برای سنسور LEVEL.این سنسور باید بصورت عادی.NC باشد.یعنی وقتیکه بالابر LEVEL می شود،کنتاکتش باز شود و ولتاژ ۲۴ ولت از برد قطع بشود و وقتیکه

بالابر LEVEL نیست،کنتاکتش ببندد و ۲۴ ولت را به برد وصل کند.

۱۳-پس از ابستادن یک تایمر فعال شده و پس از ۱۰ ثانیه روشنایی کابین را خاموش میکند.

 

نصب و راه اندازی برد:

این برد به دو صورت  دستی و نرمال کار میکند.

حالت نرمال که با اعمال ۲۴ولت به ترمینال J2 که با علامتNR مشخص شده فعال میگرددابتدا کابین را به آخرین طبقه پایین برده و پس از مشاهده کلید شناسایی به کلید طبقه برخورد و می ایستد.

کلید شناسایی پایین در ترمینال J3 و با علامت LSD مشخص شده است وبا بسته  شدن کلید شناسایی ولتاژ ۲۴ به این پین وصل شده و در حالت وصل  بایستی کلید طبقه یعنی Level را ببیند.در صورتیکه کابین پایین باشد و سیستم روشن شود کابین بالا آمده و در طبقه ۲می ایستد.

کلید شناسایی بالا تحت عنوان LSU مشخص شده است که در صورت عدم استفاده نبایستی به ۲۴ ولت وصل گردد.

کاربرد شناسایی در بالا و پایین ،این مزیت را دارد که در حالت دستی کابین در حد این کلید ها حرکت کرده و ار برخورد به کلید حد خودداری میشود.

پین ۴ که تحت نام NFC مشخص شده است از ترمینالهای بسته تمام کنتاکتور ها عبور کرده و به ولتاژ۲۴ وصل میگردد.

کاربرد این پین در حالتی است که اگر هر یک از کنتاکتور ها پلاتین بچسباند و باز نشود سیستم از کار افتاده و اعلام خرابی میکند.

تغذیه این برد از طریق یک ترانس دو سر ۹ولت (۱۸ولت AC )تامین میگردد.پین ۹ولت در ترمینال J1 مشخص شده است.

پین های ۲۴ ولت و زمین در ترمینال J1 هم میتواند بعنوان خروجی استفاده گردد و یا در صورت عدم استفاده از ترانس، تغذیه برد را از خارج به برد اعمال نمود.

ترمینالهای J2 و J3 مخصوص طبقات بوده و با زمین کردن هر پین طبقه مربوطه ، کابین به آن سمت حرکت میکند .لازم به تذکر است که به محض زدن یکی از دکمه های طبقات تا رسیدن به مقصد مورد نظر، سیستم دکمه دیگری را قبول نمیکند.

ترمینال J4 دارای یک ورودی وسه خروجی میباشد که ورودی pجهت اعمال فاز ۲۲۰ ولت است که نول آن از طریق پین ۱ ترمینالJ8 اعمال میگردد.

سه خروجی این ترمینال یکی به کنتاکتور بالا ویکی به کنتاکتور پایین و دیگری به کنتاکتور مشترک میرود.

توجه: ورودی فاز ۲۲۰ولت را در مسیر سری استاپ قرار میدهند که در صورت فشار دادن دکمه استاپ کابین از حرکت باز ایستد.

این برد قابلیت نصب نمراتور در داخل کابین یا بیرون را دارا میباشد و از ترمینالهای J5 و J6 استفاده میگردد.البته تغذیه نمراتور بایستی از بیرون از برد تامین گردد و از تغذیه ۲۴ برد استفاده نشود.

نمایشگر اعلام خطا:

عدد صفر چشمک زن: این اعلام خطا  در موقعی است که سیستم در حالت دستی کار میکند،وحاکی از آن است که کابین به کلید شناسایی بالا یا پایین رسیده است و بیشتر از آن حرکت نمیکند.

عدد یک چشمک زن: در صورتیکه یکی از کنتاکتور ها پلاتین چسبانده باشد و به حالت خاموش بر نگردد این خطا اعلام میگردد.

عدد دو چشمک زن: در صورتیکه مسیر سری استاپ به هر علتی قطع گردد ،(مثلا دکمه استاپ داخل کابین زده شود یا کلید حد بالا یا پایین قطع شود ، این خرابی اعلام میگردد.

عدد سه چشمک زن: این اعلام خطا در صورت خرابی کلید شناسایی پایین بروز میکند.

عدد چهار چشمک زن: این خطا در صورت روشن بودن کلید شناسایی بالا و پایین بطور همزمان ایجاد میگردد.

۷نظر به “ برد کنترل بالابر تا ۸ طبقه ” 

  1. رضا مظلومی گفته:

    باسلام وخسته نباشیدلطفا قیمت وپشتیبانی برد مورد نظر را فرمایید
    ممنون. مظلومی افلاک آسانسور تربت حیدریه ۰۹۱۵۵۳۲۳۵۲۴

نظر دهید

وب سایت: