انواع ریموت (فرستنده ها)

دستگاه های ریموت در اندازه های کوچک ، متوسط و بزرگ قابل ارائه میباشد .

اندازه کوچک در شکل مقابل نشان داده شده است.

 

ریموت ۶ کاناله جرثقیل های سقفی

این نوع ریموت جهت کنترل جرثقیل های سقفی بکارمیرود . نوع صنعتی و مقاوم آن نیز موجود است

 

 

 

 

 

 

اندازه متوسط در شکل مقابل نشان داده شده است.

 

 

 

 

 

 

 

اندازه بزرگ در شکل مقابل نشان داده شده است.

 

 

 

 

نوع دیگر از نوع شش دکمه میباشد که دو دکمه آن جهت خاموش و رو شن کردن باطری ریموت استفاده می شود ودر شکل مقابل نشان داده

شده است.

 

 

 

نظر دهید

وب سایت: