جعبه کنترل فاز و بار برای موتورهای سه فاز


جعبه کنترل فاز و بار برای موتورهای سه فاز

جعبه کنترل فاز و بار ، موتور را  هم در مقابل اختلاف فاز محافظت می کند و هم در مقابل اضافه بار (اضافه جریان) و هر دوی این محافظت از آسیب دیدن موتور جلو گیری مینماید.

 

نظر دهید

وب سایت: